PRIVACY verklaring

 

Visit Noord-Beveland, gevestigd aan Nieuweweg 1, 4491 PV Wissenkerke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Visit Noord-Beveland
Nieuweweg 1
4491 PV Wissenkerke

+31621642325
Danker van der Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Visit Noord-Beveland.
Bereikbaar via: info@visitnoordbeveland.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Visit Noord-Beveland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoons- en bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– IBAN nummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Visit Noord-Beveland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van de mailing of op de website
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Visit Noord-Beveland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Visit Noord-Beveland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Visit Noord-Beveland vindt uw privacy belangrijk! Daarom verklaren wij dat de gegevens die u ons hebt verstrekt enkel en alleen worden gebruikt ten behoeve van verwerking van vermelding en op de website en voor vragen. De functionaris houdt uw gegevens bij en wijzigt deze alleen als u dat nodig acht.

Alle nieuwe aanmeldingen via de mail komen rechtstreeks bij de functionaris, die er zorgvuldig mee omgaat. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Visit Noord-Beveland gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Visit Noord-Beveland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
www.veiliginternetten.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visit Noord-Beveland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visitnoordbeveland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Visit Noord-Beveland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visit Noord-Beveland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@visitnoordbeveland.nl