privacyverklaring

van der maas reclame, gevestigd aan van der Maas reclame Nieuweweg 1 4491 PV Wissenkerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://vdmr.nl/
van der Maas reclame Nieuweweg 1 4491 PV Wissenkerke
+31621642325
Danker van der Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van van der maas reclame Hij/zij is te bereiken via info@vdmr.nl

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  van der maas reclame verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt
  van 1 social media plugin en Google Analytics
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdmr.nl, dan verwijderen wij
  deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  van der maas reclame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • van der maas reclame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  van der maas reclame neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
  personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
  van van der maas reclame) tussen zit. van der maas reclame gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  van der maas reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
  hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

 • Delen van persoonsgegevens met derden
  van der maas reclame verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
  om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
  voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. van der maas reclame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  van der maas reclame gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
  wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. van der maas reclame gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
  zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
  website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
  en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
  plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Facebook en Google Analytics. Hieronder 2 links met overzicht:
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=NL / https://nl-nl.facebook.com/business/GDPR
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
  persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
  recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
  verzoek naar info@vdmr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek
  mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. van der maas reclame zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
  verzoek reageren. van der maas reclame wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  van der maas reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vdmr.nl